پياده‌روهایی که از آن عبور نمیکنی

علی مرزبان

صفحه 12 از 49

بازگشت


بالای ابرها كه می‌روی هیچ نیست. بالای ابرها... تا بازگردی به دنیایت. این بالا ماه نیست. كاش این صدای باد كمتر بود. كاش بالای ابرها كمی روشنتر بود. گفته‌اند آفتاب می‌آید زودتر. بگذار بیاید او هم. او هم غریبه است این بالا. همه غریبه‌اند اینجا. گره نمی‌خورد نگاه‌ها درهم. سرد است. بالای ابرها خیال نیست. شاید بخوابی و هیچ نبینی. آفتاب هم كه بیدارت كند، هیچ رویایی را پاره نمی كند. سكوتِ درونت را می‌شكافت فقط.

صفحه 12 از 49