پياده‌روهایی که از آن عبور نمیکنی

علی مرزبان

صفحه 14 از 49

ویرانی


چند جور دیگر می‌توانست باشد اگر نمی‌دیدی آنچه را دیده بودی؟ می‌توانستی نِی بزنی با نُتها در كوهستان. یا رفته باشی و تن به گندمزار سپرده باشی. شاید می‌شد كه سوار بر ماشینهای گران، حسرت عابران را با لبخندی خشك، نظاره كنی از پس شیشه های كدر. یا درس بدهی به بی‌تفاوتی نگاههای بیشوقِ كسانی در كلاس. اما دیدی و این آغاز ویرانی بود.

صفحه 14 از 49