پياده‌روهایی که از آن عبور نمیکنی

علی مرزبان

صفحه 29 از 49

شب واپسین


نمیخوابی! شاید كه این شب نگذرد. باز میگردی! باز... خواننده می‌خواند و تو می‌شنوی فقط و نبض خانه غمگین میزند مدام. می‌ترسی از فردا. نگاه‌ها. خواهی رفت از این خاطرات بار دیگر. هر وداع مرگیست! می‌ترسی از اشكها سكوت امشب عجب نعره میزند مدام...

صفحه 29 از 49