پياده‌روهایی که از آن عبور نمیکنی

علی مرزبان

صفحه 36 از 49

پرتقال


پرتقال قاچ شده، بوییدن و چشیدنش، فشردنش تا كه هیچ نماند ازش جز پوستی معطر یادآور روزهای تازگیش فكر كن هیچگاه طعمی نبوده است! احساسهای تلف شده، چون پوستهای چروك در انكار زمان، در دلت می‌دانی چیزی هست. لبخند می زنی به تلخی... "همه چیز خوب است!"

صفحه 36 از 49