پياده‌روهایی که از آن عبور نمیکنی

علی مرزبان

صفحه 42 از 49

سكوت


بمان... تویی كه انعكاس صدایت مأنوس گشته با سكوت و تنهایی. حس غریبیست سكوت! كسی كه انگار خود توست نجوا می‌كند در درونت و تو لحظه های اكنون را گره میزنی با آنكه سالهاست گم كرده راه خویش را در یك شبِ خُنَك زیر چراغِ ماه...

صفحه 42 از 49