پياده‌روهایی که از آن عبور نمیکنی

علی مرزبان

صفحه 45 از 49

پیاده روهایی كه از آنها عبور نمیكنی


اتفاق های عجیب چه ساده می افتند... برگهای زرد در هجوم باد و صدایشان به زیر قدمهایت چه دلنشین مینماید! نه انگار كه رگبرگهای كهنه آرزوهای كسی میشكند آنجا. دردیست زرد شدن! بیا، نگاه كن... چند برگِ زردم من، بر كفِ همه پیاده روهایی كه از آنها عبور نمیكنی...

صفحه 45 از 49