پياده‌روهایی که از آن عبور نمیکنی

علی مرزبان

صفحه 48 از 49

خط سرما


قاب عكسهای خالی، عكسهای چروك. ذهن پر خیال، بی عكس بی تصویر. در آرامش صبح، سراسیمه از درون. از خواب میپری تا بند نازك رویای خویش را با سختی زیاد پیوند دهی با آنچه در آینه چشمت منعكس میشود. از بعضی نامها نتوان ساده گذشت بی آنكه خط سرمایی از درونت عبور كند...

صفحه 48 از 49